СТАТЕЙКИ.ORG.UA
электронный каталог статей

Правові аспекти поняття земель сільськогосподарського призначення

комментариев: 0 / добавить комментарий

Земля завжди була, є і залишатиметься найважливішим джерелом збагачення людини, оскільки лише завдяки землі можлива будь-яка її діяльність. Основним Законом нашої держави зокрема закріплено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави [1, ст.14].

Аналізуючи судову практику, пов’язану із розглядом земельних спорів, можна стверджувати, що сьогодні існують певні проблеми розуміння поняття земель сільськогосподарського призначення, застосування термінологічного базису. Це насамперед пов’язано із відголосками існуючої раніше адміністративно-командної системи при СРСР та процесами інтеграції права України із правом демократичних країн капіталістичної спрямованості, що відображається у постійному реформуванні законодавства у цій галузі.

Звідси випливає, що земельне законодавство України просто не встигає коригуватись належним чином відповідно до умов розвитку сучасних аграрних правовідносин України. Такі недоліки загрожують неправильному застосуванню законодавства судами, органами виконавчої влади та практикуючими юристами. Зокрема існування проблеми із термінологічною базою у галузі земельного права дає додаткову можливість перевищення владних повноважень службовими особами, а також загрожує відміною судових рішень.

Зазначимо, що у Земельному Кодексі України (ЗК) не приділено жодної уваги понятійно-термінологічному базису визначення «земель», як таких. ЗК  лише перелічує категорії земель, які належать до земель України. Такий же стан речей спостерігається також стосовно «земель сільськогосподарського призначення». Так, ЗК за аналогією закріплює вище згадане поняття описово, відповідно до цілі використання, і в жодному разі не дає можливість чітко зрозуміти понятійно-термінологічне значення цих земель [2, ст. Ст.18, 22].

Аналізуючи дослідження вчених-правників України проглядається деяка спроба врегулювати проблему, що розглядається, спираючись на які можна дійти певних висновків і запропонувати законодавцю їх закріпити.

В. І. Андрейцев пропонує закріпити термін «земля» як головну територіально-просторову частину довкілля (навколишнього природного середовища) у межах території України, матеріальну основу її територіальної цілісності, суверенітету й національної безпеки, що характеризується особливістю природної структури – грунтового покриву, розміщення, поширення рослинності, водних об'єктів, корисних копалин та інших ресурсів, які формують сферу життя для людини та інших живих організмів, природні властивості якої використовуються на праві загального землекористування, диференціюється на окремі земельні ділянки (частини), які перебувають у власності українського народу або уповноваженого ним органу  - держави для задоволення загальнолюдських інтересів або на праві приватної власності з метою забезпечення корпоративних і особистих прав людини та права комунальної власності територіальних громад як матеріальної основи місцевого самоврядування, виступає основним засобом виробництва у сільському господарстві та інших галузях господарювання, операційною базою для системи розселення, в тому числі садівницьких поселень, розміщення галузей народного господарства, державного матеріального резерву та шляхів сполучення, є невід'ємною умовою, місцем, засобом і джерелом існування живих організмів, життєдіяльності людини, забезпечення її духовних та матеріальних потреб і вимагає у разі деградації вжити заходів щодо відвернення небезпечного впливу на населення та якість довкілля [3, с.382].

Однак застосовуючи таке поняття слід врахувати і закріпити важливу для практичного застосування ознаку відмінності термінів «землі» і «земля», оскільки неправильне застосування цих понять при вчиненні будь-яких юридично-значимих дій (скажімо вчинення правочинів або укладання угод), пов'язаних із землями може викликати негативні наслідки та відповідні зловживання зацікавленою стороною. Професор Н. І. Титова стверджує, що природна (біологічна) зумовленість терміна «землі» робить їх особливим об'єктом правових відносин, істотно відмінним від терміна «земля», під яким розуміють відокремлену від природного середовища працею людини певну частину (масу) речовини, частину матеріального світу (а не природного середовища), вміщену в якесь містилище (вагони, контейнери, пакети тощо). Маса землі вимірюється в тонах, кілограмах, у той час, як площа земель вимірюється в гектарах [4, с.156].

Розглядаючи термінолого-понятійні категорії земель сільськогосподарського призначення не менш важливим є закріплення терміну «грунти», оскільки саме він вирізняє цю категорію земель з-поміж інших. Термін «грунти» означає поверхневий шар земель сільськогосподарського призначення, що характеризується певною якістю і вмістом гумусу – комплексу специфічних речовин, які зумовлюють їх природну властивість родючості [5, с.249].

Існує думка, що грунт – це природне утворення, що складається з генетично пов'язаних горизонтів, які формуються внаслідок перетворення поверхневих шарів атмосфери під впливом води, повітря і живих організмів, має родючість. У цьому значенні земля і грунт – поняття ідентичні [6, с.294].

Як бачимо, сучасні розробки науковців дають реальну змогу на законодавчому рівні закріпити важливий понятійно-термінологічний апарат аграрного та земельного права, що виключить можливість неправильного розуміння та неоднакового застосування законодавства.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. -Ст.141;

2. Земельний Кодекс України// Відомості Верховної Ради України. -1992. -№25.-Ст.354;

3. Єрмілова Г. М. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання//актуальні проблеми дер-ви і права. -2005. -№25.-Ст.382;

4. Титова Н. І. Землі як об'єкт правового регулювання//Право України. -1998. -№4.-с.156;

5. Земельне право України: Підручник//М. В. Шульга.-К.: Юрінком Інтер, 2004. -368с.;

6. Земельне право України: Підручник/за ред. О. О. Погрібного, I. I. Каракаша.-вид.2-е, доп..-К.: Iстина, 2009. -600с.

автор: Хлинін Борис Михайлович
комментариев: 0 | просмотров: 119 | 05/04/2010
Читайте также:
Несовершеннолетние осужденные, уголовно-исполнительная инспекция и молодежный клуб «Смайл»
05 мая 2014 года представители молодежного клуба «Смайл» посетили угол ...
Обмеження рівноправності прав громадян за кримінальним процесуальним кодексом України
У статті досліджено проблеми, які виникли у частини громадян з набранн ...
Как происходит регистрация торговых марок?
Торговую марку можно регистрировать самому, а можно с помощью патентно ...
Комментарии:
Администрация каталога не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации каталога.
комментариев нет

ты можешь быть первым
* - поля, помеченные звездочкой, обязательны к заполнению.
Ваше имя*: (max 64 символа)
E-mail: (max 64 символа)
Комментарий*:
без HTML (min 20, max 1000 символов)


Ссылки на статью «Правові аспекти поняття земель сільськогосподарського призначення»:
URL
http://www.stateyki.org.ua/articles/pravov-aspekti-pontt-zemel-slskogospodarskogo-priznaenn/
Ссылка
<a href="http://www.stateyki.org.ua/articles/pravov-aspekti-pontt-zemel-slskogospodarskogo-priznaenn/">Правові аспекти поняття земель сільськогосподарського призначення</a>
BBCode
[url=http://www.stateyki.org.ua/articles/pravov-aspekti-pontt-zemel-slskogospodarskogo-priznaenn/]Правові аспекти поняття земель сільськогосподарського призначення[/url]


Інтернет реклама УБМ
Биржи
etxt.ru
 

 

Інтернет реклама УБМ


Інтернет реклама УБМ