СТАТЕЙКИ.ORG.UA
электронный каталог статей

Банківське кредитування у сучасних умовах

комментариев: 0 / добавить комментарий

Останнім часом проблеми банківського кредитування дедалі більше впливають на розвиток економіки. В останні десятиріччя в Україні спостерігається стрімкий розвиток банківського кредитування. Банківська система стає провідним сектором економіки. Водночас протягом останніх років Україна дедалі гостріше відчуває проблеми кредитування. Безвідповідальність клієнтів банку спричиняє зростання рівня простроченої позичкової заборгованості. Велика кількість банків потерпають від недосконалої оцінки ризиків і вимушені завищувати відсоткові ставки за кредитами, від чого, своєю чергою, потерпають позичальники.

Банківське кредитування зазнає постійних змін, що зумовлено однією з важливих проблем українських банків, а саме зменшенням кредитних рсурсів і недосконалим законодавством. Ринок кредитування поповнюється здебільшого за рахунок закордонних виливань. Згідно зі ст. 24 Закону України "Про банки і банківську діяльність" [1], іноземний банк має право на відкриття філії в Україні, тому деякі вітчизняні банки змушені звузити обсяги кредитування найбільших і найліквідніших підприємств через нездатність конкурувати на ринку з філіями іноземних банків. Тому тема статті є дуже актуальною, особливо тепер, коли банки починають набувати стабільності.

Проблемам розвитку банківського кредитування присвячено праці вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема: Е. Долана, О. Заруби, С. Ілляшенка, О. Кириченка, І. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза.

Проте на сучасному етапі розвитку банківської системи України вони залишаються актуальними і потребують нових розробок. Основною метою роботи є дослідження розвитку банківського кредитування у сучасних умовах національної економіки. Процес економічних перетворень в Україні після проголошення незалежності розпочався з реформи банківської системи, яка продовжує розвиватись і модернізуватись і на сьогодні. Комерційні банки стали центральною ланкою ринкової системи функціонування економіки, в умовах якої банківська справа набуває надзвичайної ваги у суспільному житті. Банки своєю діяльністю активно впливають на всі економічні й соціальні процеси у країні. У ринкових умовах з банківською справою постійно стикаються майже всі члени суспільства, чим зумовлюється необхідність того, щоб усі члени суспільства були добре обізнаними з банківською діяльністю [2]. Сучасна система кредитування – це модель, за якої функціонують нові методи та форми кредитування. Нині принципово змінився підхід банків до організації кредитних відносин; Відбувся перехід від об'єктного кредитування до кредитування суб'єкта, тобто кредитування юридичної або фізичної особи; До уніфікації методів кредитування клієнтів незалежно від їхнього галузевого підпорядкування та форм власності. Зараз кредити беруть участь у процесі приватизації державних організацій та управлінні державним боргом. Склалась система багатоваріантного кредитування, коли позичальники і банки, користуючись своїм правом, обирають найбільш прийнятну для них форму:

- як кредити, що постійно перебувають в обороті позичальника, так і разові,

- що покривають тимчасовий розрив у платіжному обороті.

Банківська система України розвивалась прискореними темпами. Переломним у її розвитку став 2008 р., за підсумками якого ВВП виріс лише на 2,1%, а промислове виробництво знизилося на 3,1%. Відбувся спад внутрішнього та зовнішнього попиту. Катастрофічне погіршення економічної ситуації поглиблювалось різким знеціненням гривні, яка за останні місяці 2008 р. Впала на 60 % [4].

Оскільки до кризи більшість кредитів видавались у іноземній валюті, то через девальвацію гривні знизилась платоспроможність позичальників повертати кошти. У такій ситуації посилились тенденції до зміни структури власності й активного втручання НБУ у фінансову політику. Причиною виникнення кризи в Україні є залучення банками зовнішніх запозичень з метою кредитування в Україні. Причому важливим є те, що переважно здійснювалося споживче кредитування населення. Тобто гроші сплачували не на реальний розвиток економіки, а на споживання матеріальних благ.

Головною проблемою стало те, що гроші надавалися споживачам на тривалий термін, але через світову фінансову кризу іноземні банки спочатку зробили жорсткішими умови залучення кредитів в Україну, а незабаром взагалі перестали надавати кредити українським банкам [3, с.37]. Беручи до уваги статистичні дані НБУ [4] останніх років, стає помітним сповільнення темпів розвитку кредитування в Україні. У 2008 р. Обсяги виданих кредитів становили 734 млрд. грн у 2009 р. – 723 млрд. грн у 2010 р., порівняно з 2009 р. Обсяги наданих кредитів скоротилися на 7 млрд. грн.

На початку 2011 р. спостерігається стабілізація кредитування в Україні. Це свідчить про загальну тенденцію до розширення кредитного ринку. Кредити надані банками на кінець лютого 2011 р. Становили 739 млрд. грн.., а темп їх приросту становив 4,3% у річному обчисленні, порівняно з 3,1% на кінець січня. Темпи приросту кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, становили 11,5% у річному обчисленні, а кредитів, наданих домашнім господарствам, – 10,5%. При цьому темп приросту, наданих нефінансовим корпораціям у національній валюті, становив 16,9% у річному обчисленні, а темп приросту кредитів, наданих домашнім господарствам у національній валюті, – 2,8% у річному обчисленні. Темпи приросту кредитів, наданих домашнім господарствах і нефінансовим корпораціям у доларах США, становили відповідно 15,1% і 5,5% у річному обчисленні [4].

Це свідчить про загальну тенденцію до розширення кредитного ринку. Особливої уваги заслуговує надання банками кредитів за секторами національної економіки. Зазначимо, що банківські кредити виступають не тільки одним з джерел залучених коштів для підприємств, але є і певним економічним індикатором, за допомогою якого можна говорити про переважний розвиток того чи іншого сектору національної економіки. За рахунок кредитів набув значного розвитку сектор нефінансових корпорацій.

На обсяг наданих кредитів впливала величина відсоткових ставок, які постійно змінювались. Банківське кредитування в Україні впливає на національну економіку. Але варто зауважити, що розвиток кредитних відносин зумовлений низкою проблем, основними з яких є: складна процедура отримання кредиту; чинник страху "життя в борг"; недостатня державна підтримка ринку кредитування; існуючі недоліки у сучасних системах оцінки кредитоспроможності позичальників; відсутність знань про процедуру отримання кредиту; відсутність майна під заставу; високі відсоткові ставки; відсутність чіткої законодавчої регламентації кредитних відносин; низький рівень довготермінового та інвестиційного кредитування.

З огляду на фінансову кризу та значну девальвацію гривні наприкінці 2008 р. – на початку 2009 р., українці відчули значні проблеми з поверненням кредитних коштів. Разом із тим, банкіри відмовилися від ідеї дозволити своїм боржникам гасити кредити за старим курсом гривні. Тому перед банківською системою постала проблема неповернення кредитів.

Намагаючись вирішити проблему недостатності довготермінових ресурсів, комерційні банки зверталися за фінансовими ресурсами до зовнішніх ринків (насамперед до банків з іноземним капіталом). Внаслідок цього, значними темпами зростали суми зобов'язань українських банків перед нерезидентами, що свідчило про зростання кредитного та валютного ризиків у банківській системі, особливо під час здійснення кредитних операцій з фізичними особами, а це, своєю чергою, негативно вплинуло на виконання банками своїх зобов'язань перед клієнтами.

Не можна не погодитись з Л.Б. Євтухом [5], що для підвищення ефективності функціонування системи банківського кредитування потрібно:

● Працівникам банку дотримуватись встановлених стандартів кредитування, інструкцій;

● Забезпечувати високий рівень професійної підготовки банківських працівників;

● Суворо дотримуватися сторонами кредитування умов кредитного договору, вчасно повідомляти про зміни планів;

● Для забезпечення надійного повернення коштів власнику підприємства нести особисту відповідальність за повернення кредиту;

● Встановлювати довготермінову співпрацю між позичальником та кредитором;

● Вести загальнодержавний офіційний реєстр виданих кредитів;

● Приділяти більшу увагу відбору інвестиційних проектів;

● Комерційним банкам для забезпечення реальних повернень позик встановлювати плату за кредит з урахуванням рівня рентабельності суб'єктів господарської діяльності.

Спираючись на зазначені вище заходи, можна сподіватись на оздоровлення національної економіки та фінансово-кредитної системи в найближчі часи.

Література

1. Про банки і Банківську діяльність: Закон України від 07.12.200 р., № 2121 – III. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

2. Прилуцький О.В. Організаційно правові засади діяльності комерційних банків в Україні 2008 р. / О. В. Прилуцький. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.studrada.com.ua/

3. Банківський менеджмент : навч. посібн. / за ред. О.А. Кириченка. – К.: Вид-во "Знання-Прес", 2008. – 438 с.

4. Річні звіти НБУ. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

5. Євтух Л. Б. Механізм кредитування та перспективи його розвитку в Україні /Л.Б. Євтух // Вісник Української академії банківської справи: зб. наук. праць. – 2003. – № 2. – С. 68-71.

автор: Сімонова Ольга Олександрівна
комментариев: 0 | просмотров: 588 | 01/04/2012
Читайте также:
Микрозаймы: преимущества и недостатки
В Украине просто бешеным спросом пользуются онлайн кредиты в микрофина ...
Простой кредит на карту за 5 минут
Мы проводим еженедельную аналитику рынка финансовых услуг и предоставл ...
Как погасить онлайн кредит в сети терминалов ibox
В начале 2020 года компания Милоан решила сделать свой сервис еще боле ...
Комментарии:
Администрация каталога не несет ответственности за информацию, размещенную посетителями сайта. Сообщения, оставленные на сайте, являются исключительно личным мнением их авторов, и могут не совпадать с мнением администрации каталога.
комментариев нет

ты можешь быть первым
* - поля, помеченные звездочкой, обязательны к заполнению.
Ваше имя*: (max 64 символа)
E-mail: (max 64 символа)
Комментарий*:
без HTML (min 20, max 1000 символов)


Ссылки на статью «Банківське кредитування у сучасних умовах»:
URL
http://www.stateyki.org.ua/articles/bankvske-kredituvann-u-suasnih-umovah/
Ссылка
<a href="http://www.stateyki.org.ua/articles/bankvske-kredituvann-u-suasnih-umovah/">Банківське кредитування у сучасних умовах</a>
BBCode
[url=http://www.stateyki.org.ua/articles/bankvske-kredituvann-u-suasnih-umovah/]Банківське кредитування у сучасних умовах[/url]


Інтернет реклама УБМ
Биржи
etxt.ru
 

 

Інтернет реклама УБМ


Інтернет реклама УБМ